Navigatie

 

Algemene Voorwaarden van Wink of Color, gevestigd te Bergen op Zoom

Versie geldig vanaf 01-03-2016

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Algemeen

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Levering

Artikel 4 – Prijzen

Artikel 5 – Zichttermijn/Herroepingsrecht

Artikel 6 – Gegevensbeheer

Artikel 7 – Garantie en Conformiteit

Artikel 8 – Aanbiedingen

Artikel 9 – Overeenkomst

Artikel 10 – Afbeeldingen en specificaties

Artikel 11 – Overmacht

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Verzending

Artikel 15 – Vervoerskosten

Artikel 16 – Opgegeven saldi

Artikel 17 – Klachten

Artikel 18 – beveiliging

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wink of Color. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Wink of Color. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings  en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Wink of Color behoudt zich het recht voor haar leverings en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen van derden niet door Wink of Color erkend.

1.4 Wink of Color garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Geplaatste orders kunnen binnen 24 uur geannuleerd worden.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Wink of Color Handelend onder de naam: Wink of Color Vestigingsadres winkel: Steenbergsestraat 46 4611TG Bergen op Zoom T: +31 (0)164-854105 E: info@winkofcolor.com

 

Openingstijden:

Donderdag en Vrijdag van 11:00 uur tot 17:30 uur

Zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

KvK-nummer: 20129666

BTW-identificatienummer: NL1226.14.422.B03

Artikel 3 – Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Wink of Color bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Over het algemeen worden bestellingen – indien voorradig – binnen twee dagen verzonden.

3.3 Aan de leveringsplicht van Wink of Color zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Wink of Color geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief 21% BTW.

4.4 Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op www.winkofcolor.com. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

 

 

Artikel 5 – Zichttermijn & Herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Wink of Color heeft teruggezonden is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 8 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Wink of Color. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in een deugdelijke verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Wink of Color er zorg voor dat binnen 20 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Wink of Color aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Wink of Color slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

5.3 Het herroepingrecht geldt niet voor: - diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen; - goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft; - goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; - voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5.4 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, binnen twee dagen bericht en houdt Wink of Color uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. Uiteraard stort Wink of Color uw aankoopbedrag retour. Wink of Color zal wel altijd in overleg met u kijken naar een gelijkwaardig artikel, indien u dat wenst.

 

Artikel 6 – Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Wink of Color, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Wink of Color. Wink of Color houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Statement.

6.2 Wink of Color respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Zie onze Privacy Statement.

6.3 Wink of Color maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 7 – Garantie en Conformiteit

7.1 Wink of Color garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

7.2 De garantietermijn van Wink of Color komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Wink of Color is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst

onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Wink of Color) deze gebreken onmiddellijk per mail info@winkofcolor.com te melden aan Wink of Color. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan Wink of Color schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Wink of Color gegrond worden bevonden, zal Wink of Color naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Wink of Color en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Wink of Color) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Wink of Color gedekte bedrag.

 

Iedere aansprakelijkheid van Wink of Color voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Deze garantie geldt niet indien:

 A) en zolang de afnemer jegens Wink of Color in gebreke is;

 B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;

 C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Wink of Color en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie:

 A) Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht (al dan niet ter reparatie) door derden;

 B) Bij oververhitting door centrale of andere verwarming;

 C) Bij blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;

 D) Als de datum op de afleverbon gewijzigd of onleesbaar is;

 E) Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);

 F) Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.

 

Artikel 8 – Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Wink of Color zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Wink of Color slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn gevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Wink of Color gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Wink of Color kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 9 – Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Wink of Color en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Wink of Color op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Wink of Color behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

 

Artikel 10 – Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, en dergelijke op de internetsite van Wink of Color gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wink of Color besteed veel tijd aan de fotografie en er kunnen altijd meerdere foto’s van een product worden toegestuurd.

10.2 Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Wink of Color gebruikt worden. Foto`s zijn eigendom van Wink of Color en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt of gekopieerd worden.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Wink of Color is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Wink of Color alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel,

gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Wink of Color behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Wink of Color gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Wink of Color bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Wink of Color is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

Artikel 13 – Betaling

13.1 U betaalt nadat u een bestelling gedaan hebt via www.winkofcolor.com U ontvangt automatisch een orderbevestiging per email. Wanneer het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op de bankrekening van Wink of Color wordt uw bestelling in behandeling genomen. Is een bestelling verzonden, dan krijgt u daarvan bericht. De factuur van Wink of Color wordt tevens met uw bestelling meegezonden.

13.2 Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

13.3 Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op www.winkofcolor.com Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

13.4 Bijdrage bezorgkosten. Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikelsoort en –gewicht conform de tarieven van TNT- post.

 

Artikel 14 – Verzending

14.1 Bestellingen zullen door Wink of Color met uiterste zorg verpakt worden en in goede staat worden aangeleverd bij Postnl. Het verzenden van bestellingen is altijd voor risico van de koper. Wink of Color is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of het verloren gaan van artikelen tijdens het vervoer door Postnl. Zie voor leveringsvoorwaarden www.postnl.nl De artikelen zijn exclusief verzendkosten, en inclusief BTW.

Pakketen 0 – 10kg. € 6.75 10 – 30kg. € 13,25

 

Artikel 15 – Vervoerskosten

15.1 Ophalen: U heeft de mogelijkheid om uw aankopen bij ons in de winkel op te halen. Voor meubels geldt dat u deze binnen 14 dagen dient op te halen. Wanneer het termijn van 14 dagen is overschreden rekenen wij opslag kosten a €5,00 per dag.

15.2 Verzenden: zie artikel 13

15.3 Bezorgen: Wink of Color bezorgd 7 dagen in de week. Na uw aankoop neemt Wink of Color contact met u op voor wat betreft de leverdatum en tijd. Levering van meubelen geschied tot aan de deur. Er dient iemand aanwezig te zijn om hulp te bieden aan de transporteur. Bij flats en appartementencomplexen geschied de levering tot aan het gebouw. De meubelen worden dus niet naar boven bezorgd.

Bezorgkosten: <25 km straal hanteren we een regiotarief van €50,- >25 km in overleg Bezorgen buiten Nederland is ook mogelijk, kosten op aanvraag

Komt u zelf uw meubel ophalen dan dient dat binnen 14 dagen opgehaald te worden. Mocht een meubel niet opgehaald worden dan wordt het meubel in een opslag geplaatst de kosten hiervan zijn €2,50 per dag.

 

Artikel 16 – Opgegeven saldi

De juistheid van alle door of in opdracht van Wink of Color opgegeven saldi staat vast, tenzij u hebt laten weten dat er naar uw mening iets niet klopt.

16.1 Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

16.2 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Wink of Color en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Wink of Color er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Artikel 17 – Klachten

Klachten proberen wij zo goed als mogelijk met u op te lossen. Wanneer u een klacht heeft omtrent uw bestelling via onze webshop, dan kunt dit kenbaar maken via mail en telefoon.

Mail info@winkofcolor.com Telefoon: +31(0)6-25542691 winkel +31 (0)164-854105

Binnen 3 werkdagen ontvangt u van ons een terugkoppeling op uw klacht hetzij per mail of hetzij per telefoon. Uiteraard streven wij er ook naar om uw klacht binnen 7 dagen op te lossen.

 

Artikel 18 – Beveiliging

De webshop van Wink of Color maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL).

 

© 2014 - 2019 Wink of color | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel